KOKEVA-hanke (2020-2022) käynnistyy kevään 2020 aikana. Haemme työntekijöitä hankkeeseen.

08.01.2020

STEA myönsi hankeavustuksen KOKEVA-hankkeellemme (2020-2022) ja toiminta käynnistyy kevään 2020 aikana. Nyt etsimme hankkeelle toimitiloja ja innostuneita työntekijöitä. Yhteistyökumppaneihin otetaan yhteyttä, kun hanke saadaan käyntiin. Hienoa päästä kehittämään kokemusasiantuntijoiden ja sote-alan ammattilaisten yhteistyötä Keski-Uudellamaalla :)

KOKEVA on kolmivuotinen hanke, jonka päätavoitteena on vahvistaa kansalaisten, sote-palveluiden asiakkaiden, vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden osallisuutta edistämällä heidän kokemustietonsa mukaan ottamista niin kolmannen sektorin kuin julkisissa palveluissa. Hanke edistää tämän kokemustiedon yhdistämistä sote-ammattilaisten asiantuntemukseen niin, että esimerkiksi alueen päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä sosiaalityössä kyetään entistä paremmin vastaamaan varsinkin heikossa asemassa olevien ryhmien ja yksilöiden tarpeisiin. Tämän lisäksi hanke edistää kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan yleistä koordinointia Keski-Uudenmaan alueella.

Hankerahoitus mahdollistaa hankekoordinaattorin ja kokemuskehittäjän palkkaamisen alkaen maalis-huhtikuusta 2020. Työntekijöiden palkkaaminen varmistuu, kun STM vahvistaa STEAn tekemät avustusesitykset helmikuun 2020 alussa. Molemmissa tehtävissä edellytetään yhteiskehittämisen sekä vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuntemusta.
Hanketyöntekijöiden tulee luoda ja ylläpitää yhteistyösuhteita sekä verkostoja yli sektorirajojen. Tässä onnistuminen edellyttää, että he tavoittavat hyvinkin erilaisia ryhmiä sekä ottavat ne arvostavalla tavalla mukaan kehittämistyöhön jo suunnitteluvaiheessa, innostavat kaikkia mukaan asettamaan ja edistämään yhteisiä tavoitteita. On myös tärkeää osata luottaa ja tukea kuntoutumisensa alkuvaiheessa oleviakin osallistumaan hankkeeseen, nauttia rennosta yhteistekemisestä ja dialogisuudesta, kokeilemisesta sekä yhteiskehittämiseen varsinkin alkuvaiheessa liittyvästä epävarmuudesta. Hanketyötä tukee yhdistyksen hallituksen sekä Keski-Uudenmaan alueen yhteiskehittämisessä pidempään mukana olleiden kokemusasiantuntijoidemme osaaminen.

HANKEKOORDINAATTORI
Hankekoordinaattorin tehtäviin kuuluu hankekokonaisuuden koordinointi sekä toteuttaminen yhteiskehittämisen lähtökohdista ja kokemuskehittäjän työparina, hankebudjetin seuranta sekä raportointi ja viestinnän toteutus (esim. sosiaalisen median kanavien päivitykset, sisäinen viestintä). Lisäksi tehtäviin kuuluu kokemustiedon ja ammattilaisten asiantuntemuksen yhteensovittamisen mallintaminen, tätä edistävien koulutusten, valmennusten sekä yhteiskehittämis-työpajojen toteuttaminen, hankkeen juurtumista tukevien alustojen luominen (esim. digitaaliset, kokemusasiantuntijatoiminnan alueellisen koordinoinnin alustat, ammatillisuutta ja kokemustietoa yhdistävät verkostot sekä palvelukokonaisuudet) sekä hankkeen arviointi.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, hyviä yhteistyö- ja organisointitaitoja sekä tuntumaa sote-ammattilaisten toimintatapoihin ja -palveluihin. Aiempi kokemus hanke- ja kehittämistyöstä sekä kokemusasiantuntijoiden tai vertaisten kanssa toimimisesta ja joustavuus työaikojen suhteen ovat eduksi. Oma auto on välttämätön, koska toimialue kattaa koko Keski-Uudenmaan.

KOKEMUSKEHITTÄJÄ
Kokemuskehittäjän tehtäviin kuuluu sote-palveluiden asiakkaiden ja heikossa asemassa olevien kuntalaisten tavoittaminen sekä heidän osallistumisensa mahdollistaminen esim. kertomalla erilaisista hankkeessa toimimisen ja osallistumisen mahdollisuuksista sekä omista toipumisen ja palveluiden käytön kokemuksista. Kokemuskehittäjä on avainasemassa asiakkaiden ja erityisesti heikossa asemassa olevien kansalaisten osallisuuden mahdollistamisessa hankkeessa ja alueen sote-palveluissa. Kokemustietoon perustuva osaaminen on keskeistä niin yhteiskehittämistä edistävissä koulutuksissa ja työpajoissa kuin tulosten mallintamisessa hankekoordinaattorin työparina. Lisäksi tehtäviin kuuluu oman toiminnan raportointi ja viestintä yhteistyössä hankekoordinaattorin kanssa siten, että myös palveluista syrjäytettyjen ryhmien näkökulma välittyy yhteistyökumppaneille ja alueen sote-palveluihin.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää omakohtaista kokemusta päihde- ja/tai mielenterveysongelmista, niistä toipumisesta, vertaistuesta sekä sote-palveluiden käyttämisestä. Tämän lisäksi kokemusasiantuntijakoulutus tai muu soveltuva koulutus on eduksi. Toivottavaa on myös joustavuus työaikojen suhteen. Tehtävää voidaan hoitaa myös osa-aikaisesti, jolloin siihen voidaan palkata useampi, esimerkiksi osatyökykyinen henkilö.

Työpiste sijaitsee yhdistyksen tiloissa Järvenpäässä (toimitilat vuokrataan hankkeen käynnistyessä ja työntekijät ovat mukana tilojen suunnittelussa ja niiden rakentamisessa yhdistyksen vapaaehtoisten rinnalla). Yhdistyksen sihteeri Outi Hietala 0400 283727 antaa hankkeesta ja tehtävistä lisätietoja (klo 10-16, jätä tarvittaessa viesti vastaajaan).

Hakemus palkkatoivomuksineen sekä tieto tehtävässä aloittamisen mahdollisesta tai toivotusta ajankohdasta lähetetään sähköpostilla maanantaihin 27.1. mennessä osoitteeseen info@kuwerkko.fi. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka järjestetään maanantaina 10.2. ja perjantaina 14.2.