SÄÄNNÖT

Yhdistyksen SÄÄNNÖT

Voimassaolon alku: 17.05.2023 11:06:01

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry ja sen kotipaikka on Järvenpää.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan edistäjänä Keski-Uudellamaalla. Yhdistyksen ensisijaisena tavoitteena on tukea vertais- ja kokemusasiantuntijatehtävissä toimivien sekä niistä kiinnostuneiden toipumista, jaksamista ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa heidän näissä tehtävissä tarvitsemaansa osaamista. Lisäksi pyritään edistämään heidän ja sote-alan ammattilaisten sekä päätöksentekijöiden yhteistyötä. Yhdistyksen tavoitteena on myös tukea sekä koordinoida kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaa sen toimialueella.

Yhdistyksen tavoitteena on myös tarjota päihde- ja mielenterveystoipujille, pitkäaikaissairaille ja vammautuneille sekä muita kriisejä ja vaikeuksia kokeneille alueen asukkaille kynnyksettömiä ja päihteettömiä kokoontumis- ja virkistäytymismahdollisuuksia sekä vertaistukea. Lisäksi yhdistys edistää toipumisessaan pidemmälle edenneiden mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisina sekä kouluttautua vertais- ja kokemusasiantuntijatehtäviin.

Tämän lisäksi yhdistys pyrkii poistamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja sekä tuomaan jäsenistönsä kautta palveluihin asiakkaan näkökulmaa ja edistämään asiakkaan osallisuutta. Tavoitteena on myös alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen niin, että ne vastaavat erityisesti heikossa asemassa olevien ryhmien tarpeisiin. Tätä tehtävää yhdistys pyrkii toteuttamaan yhteistyössä niin päätöksentekijöiden, ammattihenkilöiden kuin muiden vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa toteuttavien toimijoiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää jäsenistään henkilötietolain mukaista rekisteriä, edistää heidän mahdollisuuksiaan toimia kokemusasiantuntija- ja vertaistehtävissä sekä neuvoo niihin liittyvissä käytännöissä, järjestää kursseja, seminaareja, yhteistyötä edistäviä kokoontumisia, toiminnallisia tapahtumia sekä verkostotapaamisia ja tiedotustilaisuuksia, tekee aloitteita ja ehdotuksia, toteuttaa sekä jäsenistölle että alueen toimijoille kohdennettua viestintää ja julkaisutoimintaa, järjestää jäsenistölle virkistystoimintaa, työnohjauksellista tukea ja juhlatilaisuuksia sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

Toimintansa tarkoituksen tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottamaan avustuksia. Tämän lisäksi yhdistys voi toimintansa tukemiseksi lait ja säädökset huomioon ottaen toimeenpanna julkisia rahankeräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet sekä oikeuskelpoiset yhteisöt hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä sekä yhteisöjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.

Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

Yhteisöjäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

Henkilöjäsenen jäsenmaksusta voidaan hallituksen toimesta myöntää vapautus vuodeksi kerrallaan taloudellisten perusteiden vuoksi vapaamuotoisen hakemuksen perusteella.

6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan vähintään kolme ja enintään kuusi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja sihteerillä, kullakin yksin.

10§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

6. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

7. valitaan hallitus 8 §:n mukaan

8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys13§ Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta

- postitetulla kirjeellä

- kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen

- sähköpostitse

- yhdistyksen kotisivuilla.

16§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen