JÄSENREKISTERISELOSTE

JÄSENREKISTERISELOSTE 25.08.2018
Henkilötietolaki (523/99) 10 § on kumottu ja vaihtunut 25.05.2018 Euroopan tietosuoja-asetukseksi. Noudatamme uutta tietosuoja-asetusta.
1. Rekisterinpitäjä
Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry
2. Rekisterivastaava
Sari Ollila
3. Rekisterin nimi
Keski- Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry:n jäsenrekisteri ja muut toiminnan kannalta välttämättömät rekisterit.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä. Hallituksen jäsenten yhteystiedot. Yhteistyökumppanien yhteystiedot.
5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenen nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäseneksi liittymispäivä, jäsenmaksutiedot. Lisäksi talletetaan syntymäaika tai -vuosi mikäli jäsen on sen ilmoittanut.
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
a) Jäseneltä itseltään/jäsenhakemuksesta.
b) Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.
7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen
Tietoja luovutetaan vain Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry:n rekisterivastaavan valtuuttamalle ja viranomaisille mikäli tietojen luovuttamiseen on laillinen peruste. Muut eivät voi tietoja saada eikä käyttää.
8. Tietojen suojaus
Tietoja säilytetään tietokannassa, jossa ne on suojattu asianmukaisin salasanoin ja käyttäjätunnuksin tai lukitussa tilassa. Pääsy tietoihin on rekisterivastaavalla ja jäsenvastaavalla sekä tarvittaessa valtuutuksen perusteella myös rahastonhoitajalla, sihteerillä, tiedottajalla tai siihen erikseen valtuutetulla luotettavalla toimijalla, mikäli tehtävien hoito sitä edellyttää. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat luonnollisesti kaikilla hallituksen jäsenillä. Jäsenten tietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Mikäli henkilö jolla on pääsy rekisteriin vaihtuu, pääsy rekisteriin poistuu ja kyseinen henkilö poistaa kaikki tiedot omista tietolähteistään ja tietojenkäsittelyyn käytetyistä laitteista joilla on tietoja käsitellyt.
9. Tarkastusoikeus
Keski- Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO ry:n jäsenrekisteriin merkityillä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.
Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tämän rekisteriselosteen alussa mainitulle rekisterivastaavalle ja pyyntö on allekirjoitettava omakätisesti. Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.