Werkko ry:n Kokewa-hankkeessa tehty opinnäytetyö on valmistunut!

11.06.2021

Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden Jenni Elorannan ja Jere Mikkolan opinnäytetyö Werkko ry:n kokemusasiantuntijuus ja yhteistyön merkitys on valmistunut. Pääset lataamaan opinnäytetyön täältä.

Opinnäytetyö toteutettiin Werkko ry:n muodostavien kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden kanssa yhteistoiminnallisesti. Werkon jäsenet olivat kiinteästi mukana opinnäytetyön tekemisessä, suunnittelusta aineiston analysointiin.

Opinnäytetyön toteutuksessa käytettiin narratiivisia tutkimus- ja aineistonkeruun menetelmiä kertomushaastattelua kokemusasiantuntijoille ja vertaistoimijoille. Täydentäväksi menetelmäksi valikoitui kehyskertomus ammattihenkilöille. Narratiivisia menetelmiä käytettiin tuomaan kertomuksia aineistoksi. Kertynyttä aineistoa analysointiin aineistolähtöisellä laadullisella sisällönanalyysillä. Kahdella toisiaan täydentävällä tutkimusmenetelmällä saatiin laadultaan luotettavia tuloksia.Tulosten perusteella Werkko ry:ssä toimivilla kokemusasiantuntijoilla on monipuolista asiantuntijuutta, ja mahdollistettu aito jaettu asiantuntijuus syventää asiakaslähtöisyyttä. Tuloksien mukaan kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden osaamista hyödynnetään erilaisten palveluiden kehittämistöissä sekä yksilötyössä palvelujärjestelmässämme. Onnistunut yhteistyö lisää molemminpuolista työhyvinvointia. Kehittämisehdotuksena olisi osaamista vahvistavan palautteen antaminen, joka edesauttaisi kokemusasiantuntijuuden rakentumista. Opinnäytetyön tuloksilla voidaan edistää kokemustiedon mukaan ottamista palveluihin sekä lisätä yhteistyön valmiuksia kokemusasiantuntijoiden, opiskelijoiden ja ammattilaisten välille.